Söndagen den 11 juni 2023 - klockan 02:57
Förstasidan
Artiklar
« Föreg. Nästa »


Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Lex Maria-anmälan


Arieg Mussa 2019-03-22

Bild:Arieg Mussa


Angeredswebben har varit i kontakt med Calina Folme, rektor på Angeredsgymnasiet, som berättar om Lex Maria-anmälan. Verksamhetschef för hälso-och sjukvård, Lena Simonsson Garsbo, har gjort Lex Maria-anmälan till IVO på grund av tidigare brister i elevhälsans medicinska insats på Angeredsgymnasiet. Bristerna kommer till stor del att vara åtgärdade till sommaren. Skolan har också, i dagarna, skickat ut information om Lex-Marian till vårdnadshavare och elever.


 

Varför har det lämnats in en Lex Maria-anmälan?

Under våren 2018 gjorde man en stor satsning på elevhälsan. Bland annat utökades antalet skolskötersketjänster. Skolsköterskorna fick i uppdrag av gruppchefen för elevhälsan att undersöka hur skolan följt stadens basprogram och i vilken utsträckning basprogrammet var genomfört. De hittade då brister. 

När man hittar brister ska man utreda situationen och påbörja åtgärdandet utifrån en handlingsplan medan man utreder vad som har hänt. Den utredning som har gjorts har nu skickats till IVO tillsammans med anmälan. När anmälan lämnas in kommer Inspektionen för vård och omsorg att titta på handlingsplanen och åtgärderna och undersöka om det som gjorts är tillräckligt eller om det finns mer som Angeredsgymnasiet kan göra för att åtgärda bristerna och se till att det inte ska hända igen, berättar Calina.


Vad är det för brister som man har hittat?

De finns risk för att elever inte har fått det de har rätt till enligt Göteborgs Stads basprogram. Det kan röra sig om att man inte har blivit erbjuden hälsobesök eller att det är kontroller som inte har följts upp. Det kan vara tillväxt, syn och hörsel eller vaccinationer.


Hur kunde det hända?

Det är många faktorer som har spelat in men en faktor är att vi inte har haft tillräckligt antal skolskötersketjänster i förhållande till elevunderlaget och deras behov. Det var stor inströmning av nyanlända elever till staden under läsåren 2015/2016 och Angeredsgymnasiet hade förmånen att få ta emot många nya elever. Det var ett stort tryck på hela staden vid den här tidpunkten.

Vem är ansvarig?

Det är svårt att prata om ansvar utan att prata om hur situationen var under läsåren 2015/2016. Den press som hela systemet stod inför var mycket påtaglig för alla i skolan. Det är flera olika funktioner som bär ansvar och det finns ett ledningssystem för elevhälsans medicinska del som reglerar ansvaret för olika funktioner när det gäller patientsäkerhet. I det ledningssystemet ingår rektor som en funktion,  jag får prata för ledningsgruppen på skolan, vi hade fokus på att organisera undervisning för alla nyanlända elever. Man kan se idag att vi också borde ha behövt ha fokus på och mer kunskap om elevhälsan. Som rektor har man ett fokus på skollagen men vi hade behövt ha mer kunskap om hälso-och sjukvårdslagen. Vi anställde en chef för elevhälsan med hälso och sjukvårdskompetens och utökade antalet skolskötersketjänster. Idag har skolan 4 skolskötersketjänster på ca 1100 elever.

 
Vad gör ni för att förbättra situationen? 

Som jag tidigare nämnde har vi nu en gruppchef med hälso- och sjukvårdskompetens och fler skolsköterskor. Dessutom har vi byggt två ytterligare skolsköterskerum med full hälso-och sjukvårdsutrustning och vi har anställt en skolsköterska som granskar alla inskrivna elevers journaler. Vi har gått igenom rutiner och prioriteringar, vi har också avlastat elevhälsans medicinska insatser genom att utöka antalet kuratorstjänster och specialpedagogiska tjänster. Bristerna kommer till stor del att vara åtgärdade till sommaren. Journaler till de elever som slutade för ett år sedan kommer att granskas, övriga är arkiverade men känner man oro så kontaktar man skolan och då kan man få prata med skolsköterska för vidare vägledning.

Om man som elev eller vårdnadshavare känner oro får man gärna kontakta skolsköterskan för respektive program på skolan.Faktaruta:

Lex Maria innebär att personer som jobbar inom vård och omsorg har ett ansvar att göra en anmälan om en patient  drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom. Anmälan ska skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och ska göras så forts som möjligt efter att man upptäckt en vårdskada eller risk för vårdskada. Namnet kommer från en händelse 1936 i Maria Sjukhus i Stockholm, där fyra patienter dog på grund av felbehandling då de fick injektioner med desinfektionsmedel istället för med bedövningsmedel.
 
Några exempel som kan leda till en allvarlig vårdskada eller en risk för en allvarlig vårdskada är:
- din undersökning, vård eller behandling har inte blivit av eller har blivit fördröjd
- ditt läkemedel har blivit förväxlat, felaktigt förskrivet, doserat på fel sätt eller utlämnat på fel sätt
- d
et finns brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter.


Tipsa en vän Skriv utSök Sökhjälp

Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka bildinsändare
Skicka insändare

MATSEDEL

KALENDER

Det finns inga kommande händelser i kalendern.


Riksgymnasiet

Angeredsgymnasiet

Angeredswebben
Ansvarig utgivare:   Patrick Gladh
Webmaster:   Rickard Strid
Redaktion:   Anita, Sadia, Fadak, Emil, Sofia, David, James, Liana, Wilma, Tahereh, Hanna, Olle, Arieg, Aida, Hedda, Hedda, Zeinab , Torbjörn, Klara